DEI for change

DEI for change

Ny lovgivning om køn og ledelse

Den 1. januar 2023 trådte ny lovgivning i kraft med det formål at styrke andelen af kvinder i topledelse. Der gælder nu følgende:

For de større private virksomheder, statslige aktieselskaber, den offentlige sektor, der ikke har ligestilling i bestyrelsen og de øvrige ledelsesniveauer kommer til at gælde følgende :

1. Der skal opstilles måltal for andelen af kvinder på bestyrelses niveau.

2. Der skal opstilles måltal for andelen af kvinder i direktionen, for ledere, der er placeret på niveau med direktionen, samt det ledelseslag, der er lige under direktionen og som har personaleansvar.

3. Direktionen skal udarbejde en politik for at sikre en ligelig kønsfordeling på de øvrige ledelsesniveauer.

4. Der skal sættes nye måltal, når man har nået det seneste. Det gælder på alle tre niveauer.

Ligestilling defineres i bemærkningerne til loven som en 40/60 procentvis fordeling, hvilket er i overensstemmelse med de internationale standarder.

Selve afrapporteringen bliver strammet væsentligt op. Ifølge loven skal alle virksomheder og offentlige myndigheder fremover angive det samlede antal bestyrelsesmedlemmer og antal ledere samt antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Såfremt der ikke er ligestilling på et eller flere af niveauerne skal man oplyse måltallet i procent for den forventede andel af kvinder, og angive et årstal for opfyldelsen.

Desuden skal man oplyse hvilke konkrete handlinger, der er foretaget for nå måltallet. Såfremt man ikke har nået måltallet skal man oplyse grunden hertil.

Desuden skal man angive det væsentligste indhold af politikken og de konkrete handlinger man har foretaget for at omsætte politikken til praksis og nå sine måltal.

Virksomhedernes og de offentlige myndigheders andel af kvinder på de tre øverste niveauer, deres måltal og politikker vil blive offentliggjort på en særlig hjemmeside, og vil således være offentlig tilgængelig information.

tilbyder professionel hjælp til både at sikre at I overholder lovgivningen og når nye mål.

Lovteksterne kan læses i deres helhed her:

Privat sektor:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l117/20211_l117_som_fremsat.pdf

Offentlig sektor:

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l124/20211_l124_som_fremsat.pdf

DEI for change leverer

Oplæg

Mundligt oplæg med 1-2 timers gennemgang af de nye lovregler. Oplægget kan målrettes jeres organisation og branche, hvilket kræver at I indsender relevant data til DEI for change forinden.

Der er mulighed for at oplægget gennemføres online.

Lovtjek

En juridisk gennemgang af jeres nuværende praksis med konkrete anbefalinger til, hvilke foranstaltninger det vil kræve for at I lever op til lovgivningens nye krav.

Rådgivning

Rådgivning om hvilke muligheder lovgivningen kan tilføre jeres organisation, struktur og praksis leveres til både bestyrelse, direktion og HR på timebasis.

Det kan være i relation til at sætte måltal, udarbejde politik, afrapportering etc.

Kursus

Kurser for topledelse med afsæt i lovgivningen kombineret med udviklingsmuligheder for egen organisation, ledelse og forretning/kerneydelse.

Kontakt DEI for change

DEI

for change

Hindegade 6

1303 København K

Denmark

+45 61 69 59 90

ck@deiforchange.com

Navigation

Mandag Morgen

Charlotte Kirkegaard

er fast klummeskribent i Ugebrevet Mandag Morgen.

Du kan læse med ved at klikke på ovenstående link. Artiklerne er ikke bag betalingsmur.